Tyrimų metodai ir metodikos

Mokslinis tyrimas – vienas iš realybės pažinimo būdų, kurio paskirtis – rinkti ir kaupti informaciją apie nagrinėjamos tikrovės reiškinius ir jų objektus, šią informaciją tvarkyti ir sisteminti, išryškinant svarbiausius dėsningumus, tendencijas, reikšmingas tikrovės pažinimui ir tobulinimui. Moksliniu tyrimu visuomet siekiama sužinoti tai, apie ką iki tol trūko žinių, leidžiančių patobulinti tikrovę, rasti naujus problemų sprendimo būdus.

Mokslinis tyrimas – sistemingas ir kryptingas tikrovės objektų nagrinėjimas, taikant mokslinio pažinimo priemones ir metodus. Jo rezultatas – naujos žinios apie tiriamuosius objektus, šių objektų pertvarkymo naujos technologijos. (L. Rupšienė, V. Žydžiūnaitė, B. Bitinas, 2008).

Mokslinis tyrimas gali būti tiek empirinis, tiek teorinis. Vienas iš svarbiausių empirinio tyrimo uždavinių yra naujų faktų rinkimas, gautos informacijos glaudinimas ir sisteminimas. Teoriniu tyrimu siekiama išsiaiškinti teorinius faktus ir dėsningumus.

 Mokslinio tyrimo metodai apsprendžia tai, kaip tyrėjas gali surinkti įvairius jo nagrinėjimo objekto ar reiškinio aspektus apibūdinančią nestruktūrizuotą informaciją ir tai, kaip naujų žinių elementai bus sisteminami, siejami su jau turima informacija, analizuojami ir kaip bus pateikiama gauta mokslinė informacija. Tyrėjai visuomenei ir mokslo bendruomenei pateikia jau apibendrintas, visapusiškai patikrintas išvadas apie tiriamuosius reiškinius.