Tematinės publikacijos 1

MEDIJŲ ĮTAKA SOCIALINIŲ VAIDMENŲ TURINIO SUVOKIMO KAITAI2015-03-06

Rosita VAIČIULĖ, Julijus BRAZAUSKAS, Socialinių mokslų kolegija
RAKTINIAI ŽODŽIAI: medijos, socialiniai vaidmenys, socialinių vaidmenų kaita.

Anotacija
Sparčiai kintant pasaulinės visuomenės gyvenimo aplinkybėms, modifikuojantis sėkmingos asmenybės turiniui keliamų socialinių kriterijų rinkiniui, išskirtinę reikšmę individo savirealizacijos procese įgyja asmens tapsmas visaverčiu informacinės visuomenės nariu.
Straipsnyje akcentuojamas informacinės visuomenės gyvenimui būdingas nuolatinis buvimas dideliame informacijos sraute, kuriame pateikiami skirtingų vertybinių nuostatų komponentai, įvairiai ar net prieštaringai interpretuojami gyvenimo reiškiniai bei jų socialumo poliškumas. Medijų pateikiamos informacijos tarpusavio prieštaros dažnai sąlygoja individų, jų grupių neadekvataus elgesio modelių raišką. Tokie neatitikimai bendrajam socialiniam visuomenės užsakymui siejami su žiniasklaidoje vyraujančiomis socialinių vaidmenų turinio pateikimo tendencijomis, neretai fragmentišku informacijos pateikimu. Tai lemia neformalusis medijų institucionališkumas, kaip stilistinė masinės komunikacijos raiškos priemonė, padedanti žiniasklaidos šaltiniams įtakoti politinius procesus, formuoti visuomenės nuomonę, koreguoti nuostatas bei vertybines sistemas, dubliuoti organizacijų, įstaigų veiklą, tarpininkauti atskiroms socialinėms grupėms, propaguojant pramoginio ir formaliojo tipų informacijos pateikimo supanašėjimą, taip formuojant potencialių stipresnės raiškos įspūdžių paketą tikslinei auditorijai. Tokiu būdu neretai orientuojamasi į informacijos pateikimo efektingumą, nepateikiant visuminės aptariamų reiškinių analizės, apsiribojant daliniu vertinimu galimai vedančiu auditorijos atstovų atliekamų socialinių vaidmenų turinio perkrovų bei skirtingo poliškumo deformacijų link. Taip pat sistemingai stebimas ir pozityvus asmenybės ugdymuisi, socialinių vaidmenų konkretumą skatinantis medijų poveikis, kuriuo perteikiamas konstruktyvus požiūris į socialinį visuomenės užsakymą, jo įgyvendinimo svarbą, įtakojant visuomenės narių atliekamų socialinių vaidmenų turinio suvokimą tiek masiniame, tiek individualiame lygmenyse.

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DĖSTYTOJO VAIDMUO: RETORINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMĄSIS2015-03-06

Giedrė Vaičekauskienė,  Socialinių mokslų kolegijos Komunikacijos katedra

RAKTINIAI ŽODŽIAI: aukštoji mokykla, dėstytojas, dėstytojo vaidmuo, retoriniai gebėjimai, retorinių gebėjimų ugdymasis.

Anotacija
Tebevykstanti aukštojo mokslo transformacija iš dėstytojų reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo, naujų vaidmenų atlikimo, kuriems būtini nauji gebėjimai. Komunikaciniai retoriniai gebėjimai padeda dėstytojui įkvėpti studentus, perteikti jiems žinias šiuolaikiškai ir įtraukiančiai, paskatinti savarankiškam mokymuisi,  sukurti žmogišką ryšį. Aukštosios mokyklos dėstytojo išmintis ir jo retoriniai gebėjimai sudaro prielaidas sėkmingam dialogui su studentais. Šio straipsnio tikslas – aptarti dėstytojo retorinių gebėjimų ugdymosi svarbą atliekant naujus vaidmenis aukštojoje mokykloje.

ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMAS:TEORIJA IR PRAKTIKA2015-03-06

Eglė Baltrušaitytė, Jolanta Kreišmonienė, Klaipėdos valstybinė kolegija

RAKTINIAI ŽODŽIAI: asmeniniai finansai, finansų valdymas, finansų planavimas, asmens finansinis tikslas.

Anotacija
Straipsnyje nagrinėjami asmeninių finansų valdymo teoriniai ir praktiniai aspektai. Analizuojant įvairių autorių požiūrius į asmeninių finansų valdymo procesą, atskleidžiama asmeninių finansų valdymo samprata, esmė, nurodomi pagrindinai asmeninių finansų valdymo principai. Straipsnyje, remiantis empirinio tyrimo rezultatais, atskleidžiami Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakultete studijuojančių nuolatinių studijų studentų praktiniai asmeninio biudžeto valdymo įgūdžiai.

TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS ŠIUOLAIKINIAME MOKYMO PROCESE: UŽ IR PRIEŠ?2015-03-06

Jelena Osipkova, Socialinių mokslų kolegija
RAKTINIAI ŽODŽIAI: technologijų taikymas, užsienio kalbų mokymas(is), studentų pasitenkinimas, pasiekimų vertinimas

Anotacija
Straipsnyje apžvelgiami įvairių šalių tyrėjų ir mokslininkų požiūriai į technologijų vietą šiuolaikiniame mokymo procese bei pristatomi SMK Socialinių mokslų kolegijoje atlikto tyrimo rezultatai. Europos erdvėje užsienio kalbų mokymas(is) pripažintas itin svarbiu tikslu jau prieš du dešimtmečius. Šiandien Lietuvoje jis yra neatsiejama visų mokymo lygių švietimo programų dalis. Keičiantis požiūriui į švietimo procesą, naujų, įtraukiančių technologijas, metodų įvedimo reikalauja ir užsienio kalbų mokymas. Atliekant tyrimą keltas tikslas – išsiaiškinti SMK Socialinių mokslų kolegijos studentų nuomonę apie technologijų įtaką jų užsienių kalbos įgūdžiams, pasitenkinimui mokymusi ir mokymosi pasiekimams. Tyrimas atskleidė, kad efektyvus technologijų įtraukimas į užsienio kalbų mokymo procesą vis dar išlieka iššūkiu, nes jų taikymas tyrimo nustatytoje apimtyje nekelia studentų pasitenkinimo mokymusi, neskatina jų siekti geresnių rezultatų. Taip pat nustatyta, kad vertinimo procese skaitmeniniai čiabuviai vis dėlto noriau pasikliauna mokytoju/ dėstytoju, nei technologijomis.

„PROTŲ NUTEKĖJIMO” PROBLEMOS SPRENDIMO PAIEŠKOS UŽSIENIO ŠALIŲ MIGRACIJOS POLITIKOS „PROTŲ” SRITYJE ANALIZĖS PAGRINDU2015-03-06

Justinas BRASLAUSKAS, Humanitarinių mokslų daktaras, Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus dailės akademija

RAKTINIAI ŽODŽIAI: migracinė politika, „protų nutekėjimas”, „protų susigrąžinimas”, „protų pritraukimas”.

Anotacija
Šio straipsnio objektas – užsienio valstybių migracinė politika sprendžiant „protų nutekėjimo” problemą. Straipsnio tikslas - pateikti užsienio šalių migracinės politikos „protų“ srityje analizę. Įgyvendinant šį tikslą straipsnyje nagrinėjamos įvairios užsienio šalyse taikomos „protų nutekėjimo” problemos sprendimo strategijos: „protų susigrąžinimo”,  „protų pritraukimo“ ir „protų pritraukimo ir nutekėjimo prevencijos“. Straipsnyje išsakomi siūlymai dėl „protų nutekėjimo“ problemos sprendimo tinkamiausios strategijos Lietuvoje. Darbe naudoti šie bendrieji mokslinio tyrimo metodai: literatūros ir šaltinių analizės, sintezės, lyginamasis.

MINIMALAUS DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO PROBLEMA VALSTYBĖS VIDAUS IR IŠORĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ KONTEKSTE2015-03-06

Vaidotas GRANICKAS, Socialinių mokslų kolegija

RAKTINIAI ŽODŽIAI: Minimalusis darbo užmokesčio dydis, minimalusis valandinis atlygis, minimalioji mėnesinė alga, darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, darbo teisė, Tarptautinės darbo organizacijos konvencija, Socialinė chartija.

Anotacija

Straipsnyje aptariama minimalaus darbo užmokesčio dydžio nustatymo problema valstybės vidaus ir išorės įsipareigojimų kontekste. Nagrinėjami  minimalaus darbo užmokesčio nustatymo tikslai ir samprata, tiriama minimalaus darbo užmokesčio dydžio įtaka socialinių žmogaus teisių įgyvendinimui. Tiriami valstybės įsipareigojimai tarptautinei bendrijai bei valdžios institucijų pareigos kylančios iš nacionalinių teisės aktų, nustatant bei keičiant minimaliojo darbo užmokesčio dydį. Atliekama valstybės pareigos nustatyti minimaliuosius darbo užmokesčio dydžius materialaus ir formalaus turinio analizė, siejant ją su darbuotojų poreikių minimumo užtikrinimu, socialiai labiau pažeidžiamų darbuotojų galimybėmis darbo apmokėjimo srityje.  Darbe paliečiami probleminiai praktiniai aspektai, susiję su verslo interesais didinant minimalų darbo užmokesčio dydį. Aptariamas temos objekto reguliavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose bei regioniniuose teisės aktuose. Atsižvelgiant į atliktą tyrimą pateikiamos išvados.

GLOBALIZACIJOS IŠŠŪKIAI ŠVIETIMUI: UNIVERSITETAS AR KOLEGIJA?2015-03-06

DAIVA DANILEVIČIENĖ

RAKTINIAI ŽODŽIAI: technologijų taikymas, užsienio kalbų mokymas(is), studentų pasitenkinimas, pasiekimų vertinimas, globalizacija, švietimas, žinių visuomenė

Anotacija.
Šiandiena politikos, ekonomikos, kultūros, komunikacijos sričių vystymosi tempas yra didžiulis. Švietimas negali atsilikti, kadangi globalizacijos procesas kelia vis naujus iššūkius. Aukštasis mokslas turi tenkinti darbo rinkos poreikius, kuriai žmogus yra svarbus kaip vartotojas. Ekonominio efektyvumo aspektu, manoma, kad aukštesnis išsilavinimas padeda kurti didesnės pridėtinės vertės produkciją ir nėra didelio skirtumo kokią aukštąją mokyklą absolventas yra baigęs. Ugdymo tikslas – sąmoninga, savarankiška, veikli ir nuolat besimokanti asmenybė, kuri remdamasi dalykinėmis, profesinėmis ir bendrosiomis vertybėmis kuria asmenybės gyvenimą, tuo pačiu materialines ir dvasines vertybes. Straipsnio tikslas - išsiaiškinti darbdavių, dėstytojų ir studentų požiūrį į universiteto ir kolegijos skirtumus.

ŠIUOLAIKINĖ REKLAMA SOCIOKULTŪRINIAME  DABARTIES KONTEKSTE2015-03-06

Kęstutis MEŠKYS, Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų kolegija
RAKTINIAI ŽODŽIAI: postindustrinė visuomenė, reklama, vartojimas, demokratija, metafora.

Anotacija
Post industrinės visuomenės ir joje vykstančių  procesų vienas svarbiausių esminių  bruožų- vartojimas. Pagrindinė šio  reiškinio  varomoji jėga ir veiksnys - reklama. Tačiau šiandien  iš informavimo funkcijas atliekančios rinkodaros priemonės ji tampa galinga mass medija, įtakojančia ne tik  įvairias visuomenės gyvenimo sritis, bet ir žmogaus  elgseną bei mąstyseną. Vis dažniau susiformavę galios centrai mass mediją, tame tarpe reklamą,  naudoja  ir kaip galingą ideologinį ir politinį instrumentą savo pragmatiškiems tikslams pasiekti. Atsidūrusi tokioje vienadienių čia ir dabar veiksmų ir elgsenų paradigmoje, visuomenė vis dažniau pasijunta aklavietėje. Tai kelia  jai  vis aštriau   atsakomybės bei  vertybinius  klausimus, be kurių  sprendimo neįmanoma tolimesnė  pozityvi  civilizacijos raida. Todėl būtina  dabarties visuomenės sociokultūriniame kontekste suvokti šio reiškinio tiek negatyvius, tiek  ir pozityvius aspektus bei jų  įtaką visuomenės raidai. Įvairių metodologinių ir meninių  įžvalgų pagalba straipsnyje analizuojama reklamos poveikio  esmė ir  galia, kuri skleidžiasi per reklamos, kaip laikmečio metaforos, socialinę būtį. Tai leidžia, straipsnio autoriaus nuomone,  reklamos fenomene       atsekti ir  tą  glūdinti jame sugestionuojantį ir  formuojantį   potencialą, kurį panaudojus  galima pakeisti  ne tik   nepageidaujamą  tų ar kitų įvykių eigą, bet ir suformuoti naują  pozityvią visuomenės vystymosi paradigmą.

ASSESMENT OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN KLAIPEDA REGION2015-03-06

Vilma Niazian, Lecturer and researcher, SMK University of Applied Social Sciences
KEY WORDS: small and medium business, small and medium size companies, state support, region.

Annotation
The importance of small and medium sized businesses in the Lithuanian economy is discussed in this article, in the format of an evaluation of its condition. Specifically, the current situation of the Klaipeda region is analysed. A survey conducted in the sector of small and medium sized businesses from the Klaipeda region determines what state or municipal aid is most needed, what the reasons for disuse are. Lastly, a development improvement model is created, which could be used for the improvement of business conditions in the Klaipeda region.

Responsible Food in Europe: a Discourse Analysis on the Focus and Locus of Responsibility2015-03-06

Anu Lähteenmäki-Uutela, University of Turku

KEYWORDS: food, discourse, responsibility

Summary
Texts produced by European food business stakeholders were analyzed in order to find out the European food issues at focus right now. Discourses entail the use of power: discourses define the issues that are dealt with. Dominant discourses exclude other types of text and talk. Food safety and climate change are currently at focus. Issues that are under-discussed include genetically modified food, organic food, vegetable diets, insects as food, and hunger. The locus of responsibility was also analyzed. The stakeholders seem to be relying primarily on the political decision-making procedures for solving food issues, instead of relying on market pressure or business ethics. Market actors blame each other for abusing market power and see law as a solution. Instead of engaging in direct negotiation, actors negotiate through the lobbying system. Of the market actors, particularly consumers are urged to change their behavior.

IMPORTANCE OF AND OPTIMISM-PESSIMISM IN PREDICTING SOLUTIONS TO GLOBAL PROBLEMS. CHANGE OF PERCEPTION IN ESTONIA BETWEEN 1991 AND 20122015-03-06

Merle Talvik, Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS)
Mati Talvik,  Merlecons & Ko LLC
Martin Talvik, Tallinn Secondary Science School (Tallinna Reaalkool)

KEYWORDS: attitude to global problems, environmental concern, optimism and pessimism, future orientation

Summary
In the present study the attitude towards global problems of high school students and the shift in the perception of these problems in the past two decades are examined. The survey was conducted among high school students all over Estonia and the results were compared to earlier studies.
The survey was conducted by using A World Problem Questionnaire (Chlewiński & Zaleski, 1991) in which 32 global problems were listed. In 2012 we supplemented the same questionnaire and added seven statements describing global problems which can also become crucial in the future.
The survey results indicate that global environmental problems were the most crucial ones both 20 years ago and now. Compared to the past survey the present students are more worried about the exhaustion of energy resources, the continuous growth of the world population and the issues of social inequality. Problems concerning folklore disappearance have become more important whereas the danger of nuclear war and AIDS have become less important. There is a pessimistic outlook concerning finding solutions to crucial global problems in the future and the pessimism has increased in the course of years.

HIGHER EDUCATION INSTITUTES HAVE TO MAKE DIVERSITY MANAGEMENT HAPPEN2015-03-06

Georgiadou Andri, London Metropolitan University

Summary
This paper aims to explore the devising and implementation of a suitable MBA curriculum that will enable all HE students and faculty staff to become acquainted with the theoretical, technical, legal and philosophical underpinnings of cultural diversity management with a view to fostering accessible and effective environments for all. Though still at a developmental stage, the research is conducted among business university students in Cyprus. For the purpose of the research, the whole population is investigated, since there will be no barriers in collecting data from each student –team member. Therefore, the sampling strategy is intentionally based on the population, since each individual is a candidate manager and a future policy maker in an organisation, in which effective diversity management will be essential for the overall success. The project addresses a gap in knowledge regarding the teaching approach of business courses and provides new methodologies in raising awareness and building knowledge and skills on understanding diversity.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN CREATING SUSTAINABLE FUTURE WITH THE HELP OF FINANCIALTOOLS AND MECHANISMS2015-03-06

DIANA GARLYTSKA, Lecturer and researcher, SMK University of Applied Social Sciences

KEY WORDS: sustainable development, financial tools and mechanisms, international environmental finance

Summary
Over the past few decades, the term globalization began to be considered by scientists no longer as the trend of the global community’s development, but rather as consuming process that has a complex nature of motivation and both positive and negative effects on all, without exception, spheres of human activity and development of the world economy in particular. As any process, globalization has both positive and negative impact on global growth and development. Thus, the negative effects of globalization have led to what is called “global issues” of nowadays. Global issues are common problems, which are affecting the interests of humanity and every individual. They can be fought or minimized with the help of financial tools and mechanisms that are aimed to provide sustainable development. The practical application of such financial tools and mechanisms is analyses is this article and presented as an overview on and presented as an overview on international experience in creating sustainable future with the help of financial tools and mechanisms.

PROBLEMS OF THE MEDIA IN THE DEVELOPMENT OF CROATIAN SOCIETY2015-03-06

IVAN TANTA, PH.D., SVEA KRŠUL, PROF.
University of applied sciences VERN’, Zagreb, Croatia

Key Words: Education, Communication, Journalists, Publishers, Transition

Summary
         The problems of Croatian media are not just a global recession and a relatively small market for a relatively large number of media outlets, which leads to a well-known phenomenon called "the terror of success", but also the lack of education of journalists. Education of people working in the media, on the other hand, arises from the mirror image of the entire society in which no less than 40.37 percent of the population older than 15 years of age has only complete or even incomplete primary education. Moreover, 47.06 percent of the population has a complete or incomplete secondary education.
         The sum of these two data points to the profile of the consumers of the media, which confirms the thesis that the media cannot be qualitatively better either. In other words, the media have conformed to a stereotype that many owners and editors repeat as they shape the media content that consumers require. Subsequently, they consciously create an inverted spiral in which all products are constantly adapted to a simpler program for the uneducated market. The conclusion imposes itself, uneducated journalists supply information to the uneducated market. It will take us many years to break with this tradition, and start moving in the opposite direction.